Fachbereich 9

Wirtschaftswissenschaften


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Lehrangebote

 

 

Bachelorstudiengang

Grundlagen der Bilanzierung (WIWI-01008); SoSe 2023

Bachelorseminar/Proseminar (WIWI-15000); SoSe 2023

Konzernrechnungslegung (WIWI-15120); WiSe 22/23

Intern. Rechnunglegung (WIWI-15100); WiSe 22/23

 

 

Masterstudiengang

Externe Unternehmensrechnung MI (WIWI-15500); nicht WiSe 22/23

Externe Unternehmensrechnung MII (WIWI-15520); SoSe 2022

Externe Unternehmensrechnung MIII (WIWI-15540); WiSe 22/23

Theorie der Unternehmensbewertung (WIWI-15560); SoSe 2023

Seminar (WIWI-15005) ; SoSe 2023

Wirtschaftsprüfung (WIWI-15900); SoSe 2023
            (WP I; WP II; WP III)